ตรวจสอบ /ติดตามเรื่องร้องทุกข์
ระบุหมายเลขเรื่องร้องทุกข์ :

ระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ :

* หมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ในระบบแจ้งเรื่องร้องทุกข์ และหมายเลขเรื่องร้องทุกข์ที่ระบบแจ้งไว้


แจ้งเรื่องร้องทุกข์
สำหรับเจ้าหน้าที่
กรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์กลาง 0-2221-2141-69